Salgs- og leveringsbetingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren
og leverandøren i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom.

1. Tilbud og aftale
1.1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne.
1.2. Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget fra leverandøren.
1.3. I tilfælde, hvor bestilleren ikke afgiver udtrykkelig accept, er aftale indgået, når leverandøren har afgivet ordrebekræftelse af en modtaget bestilling.
1.3. Tilbudet er betinget af, at:
· Materialer og processer kan bearbejdes maskinelt som forudsat i tilbudet.
· Bestilleren ikke forlanger arbejdet udført i delleverancer i stedet for én samlet leverance som forudsat i tilbudet.
· Det af bestilleren fremsendte materiale svarer til leverandørens afgivne tilbud.

2. Pris
2.1. Alle priser er ekskl. moms.
2.2. Alle priser er afgivet på grundlag af det på datoen for afgivelse af tilbud eller ordrebekræftelse gældende niveau for lønninger, materialepriser og øvrige omkostninger.
2.3. Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i ørige omkostninger, er leverandøren berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.
2.4. Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt fald i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er bestilleren berettiget til at kræve prisen reguleret med sådanne dokumenterede fald.
2.5. Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbuds- eller ordrebekræftelses datoen gældende valuta i danske kroner. Leverandøren forbeholder sig ret til ved kursændringer før betaling at ændre prisen tilsvarende.
2.6. Ud over den tilbudte eller aftalte pris er leverandøren berettiget til at kræve betaling for:
· Ekstraarbejde som følge af at det grundmateriale, bestilleren har givet leverandøren, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt.
· Ekstraarbejde som følge af at bestilleren rekvirerer rettelser eller ændringer i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt.
· Ekstraarbejde som følge af, at bestilleren foretager flere korrekturer end aftalt i tilbudet.
· Overarbejde og andre foranstaltninger som aftales med bestilleren efter aftalens indgåelse.
· Opbevaring, udlevering, håndtering og forsendelse af bestillerens digitale eller analoge materiale og værktøj efter levering har fundet sted.
· Ekstraarbejde som følge af at aftalen ikke kan gennemføres i en kontinuerlig produktion grundet bestillerens forhold.

3. Levering
3.1. Levering finder sted på det tidspunkt, det er aftalt med bestilleren, dog med forbehold for forsinkelser eller forhindringer, der skyldes:
· Bestillerens handling eller undladelse.
· De i pkt. 8.1. nævnte omstændigheder.
3.2. Ved disse forsinkelser har leverandøren ret til en forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen.
3.3. Hvis en begivenhed som ovenstående bevirker, at opfyldelse af leverandørens leveringsforpligtelser fordyres, er leverandøren forpligtet til at opfylde leveringsforpligtelserne, såfremt bestilleren erklærer at ville betale den af leverandøren beregnede merpris.
3.4. Såfremt der ikke er aftalt noget tidspunkt for levering, bestemmer leverandøren leveringstidspunktet.

4. Betaling
4.1. Betaling sker enten på den dato, der på tilbud, ordrebekræftelse eller faktura angives som sidste rettidige betalingsdag eller kontant ved levering.
4.2. Der påløber rente fra forfaldsdagen med leverandørens til enhver tid gældende rente.
4.3. På leverandørens anmodning er bestilleren til enhver tid pligtig til at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling.
4.4. Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er leverandøren forpligtet til at friholde bestilleren for enhver udgift forbundet hermed.

5. Ejendomsret
Samtlige fra os, også fremtidige varer forbliver til endelig betaling af samtlige fordringer sælgers ejendom.

6. Ejendomsret, ophavsret
6.1. Ophavsretten til de af leverandøren udviklede forarbejder og koncepter, kreative oplæg, originalmateriale m.m. tilhører leverandøren og må ikke uden leverandørens godkendelse overlades til tredjemand.
6.2. Hvad leverandøren har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe af forarbejder, mellemprodukter, materialer, værktøjer m.m. til brug for leverancen er leverandørens ejendom. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte er særskilt faktureret.
6.3. Det i punkt 6.2. omhandlende må alene anvendes til arbejder for bestilleren og opbevares kun efter særskilt aftale herom.

7. Forsinkelse
Indtræder forsinkelse, er bestilleren med det af pkt. 3.2. følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid.

8. Mangler
8.1. Leverandøren har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur, herunder print, digitale informationer, prøvetryk eller lignende.
8.2. Bestilleren er ikke berettiget til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte ved mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation.
8.3. Leverandøren har ret til en mer- eller mindre levering på indtil 10% af aftalt oplag. I de tilfælde hvor papir eller andet materiale er fremstillet specielt til ordren af andre en leverandøren, har leverandøren ret til en rimelig mer- eller mindrelevering ud over 10% af aftalt oplag, dog højst svarende til materialeleverandørens leveringsbetingelser.
8.4. Bestilleren er ansvarlig for straks at reklamere over en mangelfuld leverance. Undlades reklamation eller reklamerer bestilleren for sent, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende. Leverandøren er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden for rimelig tid.
8.5. Leverandøren hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan henføres til, at bestilleren selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen.

9. Ansvar
9.1. I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede har leverandøren intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes:
· Fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadiget produktionen.
· I tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art.
· I øvrigt enhver omstændighed som leverandøren ikke er herre over, såsom brand, vandskader, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure-situation.
9.2. Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i pkt. 8.1. omhandlende ansvarsfrihed, hvis årsagen til underleverandørens forsinkelse eller manglende udførelse er en af de i pkt. 9.1. nævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør.
9.3. Leverandøren hæfter ikke for bestillerens driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af bestillerens retsforhold over for tredjemand, jf. dog pkt. 9.4., i tilfælde af forsinkelse eller mangler ved det leverede.
9.4. Leverandøren er ansvarlig i tilfælde af, at et leveret produkt forårsager personskade eller volder skade på ting, hvis den pågældende genstand efter sin art sædvanligvis er beregnet til ikke erhvervsmæssig benyttelse og hovedsagelig er anvendt af skadelidte i overensstemmelse hermed. Leverandøren er kun ansvarlig for erhvervstingskade, hvis det dokumenteres, at skaden skyldes, at han eller hans folk har begået fejl, der ikke burde have været afværget ved bestillerens kontrol af de leverede produkter. Leverandøren er dog aldrig ansvarlig for skade, der forvoldes på lestillerens eller andres produktion, på produkter, der emballeres i/etiketteres med de leverede produkter eller ting, i hvis fremstilling disse produkter indgår, medmindre det dokumenteres, at der fra leverandørens side er handlet med grov uagtsomhed. Leverandøren hæfter aldrig for driftstab, avancetab og andet indirekte tab. I tilfælde af at leverandøren i anledning af en erhvervstingskade bliver pålagt et ansvar over for tredjemand, der rækker ud over de fastsatte grænser for leverandørens ansvar, er bestilleren pligtig til at holde leverandøren skadesløs herfor såvel som for sagsomkostninger.
9.5. Leverandøren har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager leverandøren sig ansvar over for tredjemand i anledning af bestillerens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder bestilleren leverandøren skadesløs for et sådant ansvar.
9.6. Leverandøren har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom som f.eks. originaler, materialer o. lign., som ikke er leverandørens, men som er overladt denne af bestilleren med henblik på løsning af en aftalt opgave eller med henblik på opbevaring, herunder på opbevaring af arbejder leverandøren har udført. Leverandøren er dog ansvarlig, såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af leverandøren eller hans folk. Bestilleren må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang.

10. Underleverandører
10.1. Leverandøren er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandør.

11. Periodiske skrifter
11.1 Hvis der med bestilleren af periodiske skrifter/vedvarende kontrakter ikke er truffet anden aftale, gælder en opsigelsesfrist på 3 måneder.

12. Købeloven
12.1 Dansk lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser. En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.

13. Tvister
13.1. Opstår der i anledning af leverancen tvivl om varernes kontraktmæssighed m.v., er det vor ret at vælge, om tvisten skal afgøres ved voldgift eller ved de ordinære domstole.
13.2. Skal sagen føres ved domstolene, skal sagen anlægges ved retten i Hobro.
13.3. Hvis sagen skal afgøres ved voldgift, etableres voldgiftsretten efter reglerne i ”Almindelige Betingelser for Arbejder og Leverancer 1992” § 47.
13.4. Syn og skøn etableres efter reglernes ”Almindelige Betingelser for Arbejder og Leverancer 1992” § 45.